آذر ۱۷, ۱۳۹۲

انواع مقاله تحقیق و مطالعات اپیدمیولوژیک

منظور از انتخاب روش تحقیق، این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای انجام پژوهش مورد نظر مناسب است.