خرداد ۸, ۱۳۹۵
مورد شاهدی

مطالعه از نوع مورد شاهدی

مطالعات مورد شاهدی مطالعات مورد شاهدی در این نوع تحقیقات ابتدا بیماران مطالعه مشخص شده و سپس بر اساس برخورد […]
خرداد ۳, ۱۳۹۵
مطالعه تحلیلی

مطالعه تحلیلی و انواع آن

مطالعه تحلیلی زمانی است که هدف از مشاهده جامعه، تشخیص ارتباطات بین دو یا چند متغیر و تاثیر آنها بر […]