دی ۲, ۱۳۹۲

آنالیز آماری مقاله به روش های علمی و نرم افزاری SPSS, STATA, SAS

امروزه در تمامی تحقیقات برای آنالیز آماری مقاله و یافته‌های حاصل از تحقیق، از نرم افزارهای آماری استفاده می‌شود.