مطالعه توصیفی
مطالعه توصیفی و انواع آن
خرداد ۱, ۱۳۹۵
مورد شاهدی
مطالعه از نوع مورد شاهدی
خرداد ۸, ۱۳۹۵
نمایش همه

مطالعه تحلیلی و انواع آن

مطالعه تحلیلی

مطالعه تحلیلی

زمانی است که هدف از مشاهده جامعه، تشخیص ارتباطات بین دو یا چند متغیر و تاثیر آنها بر یکدیگر می باشد و در واقع گروههای مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند. مثلا جهت تعیین ارتباط زخم سوراخ شده پپتیک و مصرف سیگار با مشاهده میزان سیگار مصرفی افراد دچار زخم سوراخ شده و مقایسه آن با میزان مصرف سیگار در افرادی که به این بیماری دچار نشده اند می توان ارتباط بین مصرف سیگار و زخم سوراخ شده پپتیک را سنجید و به هدف اصلی طرح رسید. نکته قابل توجه در اینجا این است که در این تحقیق،محقق تنها به مشاهده متغیرها می پردازد و هیچگونه مداخله و تغییری در آنها ایجاد نمی کند. در مطالعه تحلیلی محقق اصولا به دنبال کشف یک ارتباط بین وقوع یک پیامد و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد که معمولا در تحقیقات علوم پزشکی پیامد (outcome)، یک بیماری(disease) بوده و عوامل تاثیر گذار(exposure) را نیز عوامل خطر (risk factors) می نامند. جهت تقسیم بندی مطالعات مشاهدهه ای تحلیلی از شاخصهای گوناگونی استفاده می کنند که مهمترین آنها جهت مطالعه و زمانبندی آن می باشد. جهت مطالعه در واقع اشاره به مسیری دارد که عامل مواجهه و پیامد بررسی می شوند که اگر در تحقیق از عامل مواجهه به سمت پیامد حرکت کنیم جهت رو به جلو و اگر از پیامد به سمت عامل مواجهه پیش برویم جهت روبه عقب و چنانچه عامل مواجهه و پیامد همزمان ارزیابی شوند بدون جهت خوانده می شوند.

اما از جهت زمانبندی ، مطالعات مشاهده ای تحلیلی به سه دسته تاریخی که در آن هم عامل مواجهه و هم پیامد هر دو قبل از انجام مطالعه روی می دهند ،همزمان که در آن عامل مواجهه و پیامد همزمان با انجام مطالعه رخ می دهند و مرکب که در آن مواجهه در گذشته روی داده ولی پیامد به طور همزمان با مطالعه واقع می شود و یا اینکه تعدادی از نمونه ها با مواجهه و پیامد تاریخی و نمونه های دیگر با مواجهه و پیامد همزمان هستند تقسم می شوند.

مطالعه مقطعی

زمانی که در یک مطالعه تحلیلی وجود بیماری و مواجهه با عوامل خاص که گمان می رود با بیماری در ارتباط باشند ، همزمان بررسی شوند مطالعه مقطعی است.

مثلا در تحقیق بررسی ارتباط بین استعمال سیگار و ابتلا به بیماری سارکوییدوز چنانچه مطالعه مقطعی انجام یابد،محقق در یک زمان وجود بیماری و مواجهه با عوامل خطر را بررسی می کند یعنی در نمونه های خود به طور همزمان از نظر کشیدن سیگار و همچنین از نظر ابتلا به سارکوییدوز به تحقیق می پردازد. اگردر نتایج حاصل در میان درصد بالایی از بیماران مبتلا به سارکوییدوز نسبت به افراد سالم مصرف سیگار مشاهده گردد محقق می تواند ارتباط بین بیماری و عامل خطر را مطرح کند.

مطالعات مقطعی تحلیلی از آنجا که عامل مواجهه  بیماری همزمان بررسی می گردد بدون جهت می باشند و همچنین از لحاظ زمانبندی اکثرا به صورت همزمان طراحی می شوند گر چه انتخاب زمانبندی های دیگر نیز غیر ممکن نمی باشد. نکته قابل توجه این است که در مطالعات مقطعی فقط ارتباز بین عوامل مورد بررسی و بیماری مشخص می شود و هیچگونه رابطه علت و معلولی قابل اثبات نیست. زیرا اولا متغیرهای مخدوش کننده در گروه یبمار و سالم یکسان نشده اند. ثانیا عامل خطر و بیماری هر دو با هم بررسی می شوند و تقدم و تاخر زمانی هر دو مشخص نیست. بنابراین نمی توان تعیین کرد کدام علت و کدام معلول می باشد. اما این مطالعات معمولا با هزینه و زمان اندک انجام می شود و معمولا به عنوان نخستین گام برای اثبات یک رابطه علی بین یکک پیامد و عامل مواجهه خاص استفاده می شود و در صورت کشف ارتباط بین دو متغیر با استفاده از سایر الگوهای تحقیقاتی اثر علیتی آن را نیز میتوان مشخص کرد.

شما میتوانید برای انجام مطاله تحلیل خود و انتشار آن به عنوان مقاله ISI از خدمات مشاوره پژوهشی و متودولوژی موسسه اکسپت پپیر بهره مند شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *