DOI چیست و چرا بهتر است مقالات ما دارای این کد باشند؟
DOI چیست و چرا بهتر است مقالات ما دارای این کد باشند؟
فروردین ۲۷, ۱۳۹۵
متغیر مستقل و متغیر وابسته
متغیر مستقل و متغیر وابسته
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵
نمایش همه

تحقیق کیفی چیست؟

تحقیق کیفی چیست؟
تحقیق کیفی چیست؟
برخی از محققان عقیده دارند که آمار و ارقام ارایه شده در تحقیقات کمی فاقد مفهوم و روح واقعی پدیده های مورد مطالعه مثل سلامت و بیماری و درد هستند. حتی برخی دیگر روشهای کمی را مردود می شمارند و معتقدند که پیروی از علوم فیزیکی اشتباه است و رفتار آدمی با موضوع مورد بحث پژوهشگران فیزیکی متفاوت است. این عده عقیده دارند که ارایه و آزمون نظریه های انتزاعی با استفاده از کمیت، موجب دور شدن محقق از واقعیت می شود و استناد به روش های کمی مانع از درک صحیح محقق از تجربه های درونی انسان و موارد غیرقابل مشاهده می شود. پیشرفتهای علمی، تخصص شدن فعالیت های پزشکی، افزایش آگاهی و انتطار بیماران و سایر تغییرات اجتماعی موجب پیچیدگی سازمانهای بهداشتی و درمانی شده است. پاسخگویی به پرسشهایی که در ارتباط با این پیچیدگیها مطرح می شوند مستلزم جستجوی روشهای جدید تحقیق است. در مواردی که تحقیق کمی نمی تواند واقعیات را به صورت کامل منعکس کند تحقیق کیفی کاربرد پیدا می کند. رویکرد کیفی در تحقیق، روش منظم و ذهنی برای توصیف تجارب زنده افراد و درک احساسات درونی آنهاست و از آنجا که احساسات و عواطف بشری به سادگی قابل تبدیل به اعداد و ارقام نیستند، این روش برای بررسی کنشها و واکنشها و پاسخهای عاطفی افراد مناسب است. واینو تحقیق کیفی را تحلیل اطلاعاتی که از طریق بیان و رفتار انسانها منعکس می شود، تعریف کرده اند.
تحقیق کیفی روش جامعی است که انسان را در متن محیط و با تمام پیچیدگی هایش مورد توجه قرار می دهد و بر خلاف روشهای کمی که به بخشی از یک پدیده می پردازند کل موضوع را موردمطالعه قرار می دهد. در تحقیق کیفی محقق دنبال پاسخ به پرسشهایی نظیر چه چیزی، چرا و چگونه است. در این نوع تحقیقات، اطلاعات به صورت شرح و توصیف پدیده ها ارایه می شود. گرچه امکان دارد در مواردی از آمار و ارقام هم استفاده شود ولی غالبا متغیرهای مورد مطالعه با کمک واژه ها توصیف می شوند به همین دلیل این نوع تحقیقات به نام کیفی معروف شده اند. البته نباید تحققی کیفی را با سنجش کیفیت اشتباه کرد در تحقیقات کیفی ، کیفیت خدمات یا درمان و مراقبت بررسی نمی شود. تحقیق کیفی در جامعه شناسی و مردم شناسی سابقه طولانی دارد و اخیرا نیز در علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات کیفی در رشته هایی مانند روانشناسی، پرستاری،  مامایی، مدیریت خدمات بهداشتی، توانبخشی و آموزش پزشکی کاربرد بیشتری دارد. تحقیقات کیفی در مواردی که شناخت کافی از پدیده ها وجود ندارد انجام می شود. هدف از تحقیقات کیفی توصیف پدیده ها، تدوین فرضیه، درک روابز بین پدیده ها و فرایندها و ایجاد نظریه می باشد.
توصیف پدیده ها: هنگامی که در مورد پدیده ها، گروهی از افراد یا سازمانهای خاص، اطلاعات کافی در دسترس نباشداز تحقیق کیفی برای شناخت بیشتر این موارد استفاده می شود. مثلا در مواردی که در زمینه موضوع خاصی هیچ اطلاعی در دسترس نیست با انجام تحقیق کیفی می توان جنبه های مختلف موضوع را آشکار کرد. در مواردی نیز ابتدا با انجام تحقیق کیفی ویژگی های یک پدیده یا وضعیت را مشخص کرده و سپس با استفاده از این ویژگیها ابزارهای اندازه گیری یا پرسشنامه ای را تدوین می کنند. مثلا علایم افسردگی و علایم فرد مبتلا به افسردگی را ابتدا با تحقیق کیفی شناسایی کرده و بعدا محققان با شناخت علایم افسردگی ، آزمون هایی برای تشخیص یا بررسی افسردگی ابداع کردند.
تدوین فرضیه: جمع آوری داده های جامع با روش کیفی می تواند موجب ایجاد فرضیه شود. این فرضیه را بعدا با روشهای تحقیق کمی مورد آزمون قرار می دهند.
درک روابط میان پدیده ها و فرایندها: در حالیکه تحقیق کمی، روابط علت و معلولی را مورد آزمون قرار می دهد تحقیق کیفی درک عمیقتری از این روابط فراهم می کند.

ایجاد نظریه: مطالعات کیفی و طبقه بندی و تحلیل داده هایی که جمع آوری شده می تواند به یک نظریه برسد. مثلا کوبلرراس که پدیده مردن و مرگ را از دیدگاه افراد مشرف به موت مورد مطالعه قرار داد نظریه stage theory را ارایه کرد. تحقیقات کیفی از نظر موضوع مورد مطالعه، تکنیک های جمع آوری اطلاعات، تعداد نمونه ها و نحوه نمونه گیری و چگونگی تحلیل داده ها و ارایه نتایج با تحقیقات کیفی متفاوت است. تحقیق کیفی نیز به تولید دانش و گسترش گنجینه علم کمک می کند ولی محققان عقیده دارند که این روش با بررسی جنبه های ذهنی و درونی انسان موجب تولید علم لطیف می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *