موضوع
موضوع تحقیق در مقاله isi
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۵
بررسی متون
بررسی متون تحقیق علمی
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵
نمایش همه

بیان مسئله در طرح پژوهشی

بیان مسئله

بیان مسئله یا معادل انگلیسی آن Problem Statment یکی از مهمترین بخشهای هر طرح تحقیقاتی و پروهش علمی یا مقاله isi می باشد زیرا مراحل بعدی تحقیق همچون هدفها، فرضیات، متغیرها، متدولوژی، طرح اجرایی و غیره همه متاثر از چگونگی تبیین مسئله در این بخش است. بیان مسئله به منظور طرح موضوع تحقیق ، توصیف و توجیه آن است تا ایده تحقیق موجه جلوه کند و ضرورت انجام آن احساس شود و اهمیت آن آشکار گردد. علاوه براین ، در این قسمت، ویژگی های مسئله، گستردگی و علل احتمالی بروز آن شناسایی می گردد.

بیان مسئله روشن، دقیق و قابل اجرا شاید مشکلترین مرحله تحقیق باشد. اهمیت بیان مسئله شامل موارد زیر است: و سیله ای برای توضیح و توجیه طرح تحقیقاتی، روشن شدن ابعاد مختلف مسئله،نمایان کردن ضرورت انجام طرح. بیان مسئله باید واضح دقیق و مختصر بوده و حاوی نکات اصلی باشد و نباید از دو سه صفحه یا حدود هزار کلمه تجاوز کند.

در نگارش بیان مسئله توجه به این موارد ضروری است: توضیح مسئله، محدودسازی مسئله در یک حوزه تخصصی، ذکر وسعت مسئله در ایران و جهان با ارایه آمار، ذکر اهمیت تحقیق در مورد مسئله و کاربردهای آن، تعمیم نتایج قبلی، توضیح عوامل موثر در مسئله و ارایه آمارهای مربوطه،ذکر روشهای قبلی، اشاره به اختلاف نظرها، اشاره به هدف و جمعیت مورد مطالعه.

آمارهای ارایه شده در بیان مسئله به اقتضای موارد صورت می گیرد و از موضوعی به موضوع دیگر متفاوت بوده و متاثر از نوع مطالعه می باشد. به طوری که در مطالعات توصیفی معمولا اشاره به درصد شیوع و وسعت مسئله کفایت می کند اما در مطالعات جهت تعیین عوامل خطر بیماری اشاره به درصد مواجهه در گروههای مورد و شاهد و یا میزان بروز در گروههای مواجهه و عدم مواجهه یا به عبارت دیگر نسبت شانس یا خطر نسبی ضروری است.

بعد از بیان مسئله باید واژه های مهم را به طور عملی تعریف کرد به عبارت دیگر معیاری که برای اندازه گیری متغیرها و یا تفکیک و یا تفکیک و افتراق موارد از یکدیگر به کار گرفته می شود تعیین گردد. واژه هایی که در عنوان تحقیق و یا قسمت بیان مسئله احتیاج به تعریف داشته باشند در قسمت تعریف علمی واژه ها مشخص و تعریف می شوند. انتخاب معیار در تعریف علمی واژه ها هم در دقت و هم در اعتبار مطالعه موثر است و هم نتایج را تحت تاثیر قرار می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *