فرق ژورنال معتبر از ژورنال کم اعتبار و بی اعتبار-بلک لیست وزارت علوم
آذر ۱۳, ۱۳۹۲
جمع آوری داده‌های تحقیق مقاله ISI
آذر ۲۲, ۱۳۹۲
نمایش همه

انواع مقاله تحقیق و مطالعات اپیدمیولوژیک

انواع مقاله تحقیق و مطالعات اپیدمیولوژیکمنظور از انتخاب روش تحقیق، این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای انجام پژوهش مورد نظر مناسب است. انتخاب این روش بستگی به هدف از انجام تحقیق، ماهیت موضوع تحقیق و وسعت جامعه مورد پژوهشی دارد. به عبارت دیگر، چه روش تحقیقی را انتخاب کنیم تا رسیدن به اهداف تحقیق ما را ممکن سازد.

روشهای تحقیق به طور کلی به ۳ دسته تقسیم می شوند:

۱- تحقیق توصیفی یا Descriptive research

۲- تحقیق تحلیلی یا Analytical research

۳- تحقیق تجربی یا expenmental research

تحقیق توصیفی:

در این تحقیق، همان طور که از نام آن پیداست، به توصیف مشاهده ای، واقعی و منظم رویدادها می پردازیم.

یعنی اینکه محقق قصد دارد تا چیزی را که هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.

مثلاً در مطالعه ی با عنوان بررسی شیوع افراد مبتلا به سرطان سینه در شهر تهران، محقق در نظر دارد فقط آنچه را که موجود و واقعی است گزارش دهد و به هیچ وجه مقایسه یا تحلیل یا نتیجه ای را نمی گیرد. فقط توصیف و شرح ما وقع از رویدادی که در جامعه هدف وجود دارد. معمولاً تحقیقات توصیفی شروعی هستند برای انجام انواع تحقیقات دیگر. مطالعه توصیفی نیز به نوبه خود از روشهای مختلفی صورت می گیرد که در اینجا چند مورد آن را به طور خلاصه توضیح می دهیم.

روش تحقیق همبستگی یا Correlational study:

در این روش روابط با همبستگی بین متغیر های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر به دنبال این هستیم که اصلاً ارتباطی بین متغیر های تحقیق وجود دارد و در صورت وجود ارتباط، این همبستگی مثبت است یا منفی و مقدار آن چقدر است. مثلاً در مطالعه ای که غلظت کلسترول خون با وزن افراد بررسی می شود، کلسترول و وزن دو متغیری هستند که به دنبال این هستیم که نوع همبستگی بین آنها را تعیین کنیم. پاسخ سوال این است که همبستگی بین این دو متغیر از نوع خطی و مثبت است.

یعنی اینکه افزایش کلسترول منجر به افزایش وزن می شود و یا کاهش کلسترول منجر به کاهش وزن می شود.

گزارش موردی یا Case report

توجه به یک مورد نادر از یک بیماری و بررسی چگونگی وقوع آن را گزارش مورد می گویند.

این مطالعات، از این جهت قابل اهمیت هستند که موارد نادر بیماریها به محقق معرفی می شود تا آنها نیز در برخورد احتمالی با چنین مواردی دارای اطلاعات قبلی بوده و بتوانند بهتر در مورد بیماران تصمیم گیری نمایند.

مطالعه گزارش موارد یا case series

در این مطالعات، به جای یک مورد نادر، چند مورد نادر مورد بررسی قرار می گیرند.

مطالعه مقطعی یا Cross Sectional

در این مطالعه به دنبال این هستیم که ارتباط بین وقوع و پیامد را به طور همزمان در جامعه هدف و در یک مقطع زمانی خاص تعیین کنیم. مطالعات مقطعی را می توان به شکل توصیفی یا تحلیلی انجام داد. مطالعه خصوصیات فیزیکی مردم، مواد و محیط، خصوصیات اجتماعی اقتصادی مردم، رفتار و عملکرد مردم، حوادث وقوع یافته در یک جمعیت و خصوصیات بررسی خصوصیات گروهی بیمار مشابه یکدیگر از مثالهای این نوع مطالعه هستند.

مطالعات مقطعی تحلیلی از آنجایی که عامل مواجهه و بیماری همزمان بررسی می شوند بدون جهت بوده و از لحاظ زمانبندی اکثراً به طور همزمان طراحی می شوند. نکته مهمی که محققان عزیز می بایست توجه داشته باشند این است که در مطالعات مقطعی فقط ارتباط بین عوامل مورد بررسی، مشخص می شود و هیچ گونه رابطه علت و معلولی قابل اثبات نیست.

مطالعات مورد – شاهدی (Case – Control)

در این نوع تحقیقات، افراد به ترتیب بر حسب داشتن یا نداشتن یک پیامد معین (مثل یک بیماری یا وضعیت خاص) در گروه مورد و گروه شاهد قرار می گیرند و سپس این دو گروه از نظر سابقه مواجهه مقایسه می شوند. مثلاً رابطه سرطان سینه با رژیم غذایی محقق افراد را به دو گروه دارای سرطان (مورد) و بدون سرطان (شاهد) تقسیم می کند. سپس افراد هر دو گروه را از نظر عوامل تغذیه ای مختلف مورد برری قرار می دهد تا عوامل تغذیه ای که ممکن است منجر به سرطان سینه شود را مشخص نماید. لازم به ذکر است که مطالعات مورد  مشاهدی در معرض خطاهای سیستمیک بسیاری قرار دارند ولی نسبت به مطالعات مقطعی و تحلیلی جهت اثبات ارتباط بین عامل خطر و بیماری کارایی بیشتری دارند.

مطالعات همگروهی یا کوهورت

در این نوع مطالعات، ابتدا گروهی از افراد انتخاب شده و بر اساس مواجهه با عامل خطر به دو گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته تقسیم می شوند.

سپس میزان بروز بیماری مورد نظر را در دو گروه مشخص کرده و بر اساس اطلاعات موجود، به مقایسه میزان بروز بیماری در دو گروه مواجهه یافته و نیافته می پردازند.

مثلاً در مطالعه ای با عنوان بررسی ارتباظ مصرف سیگار با ابتلا به سرطان ریه به روش کوهورت، ابتدا افراد انتخاب شده از نظر مصرف سیگار به دو گروه مصرف کننده و غیر مصرف کننده تقسیم شده و سپس با پیگیری آنها میزان ابتلا به سرطان ریه بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان دیگر نتیجه می گیریم که آیا مصرف سیگار می تواند منجر به سرطان ریه بشود یا نه؟

مطالعات مداخله ای یا Interventional

مطالعات مداخله ای به ۲ گروه تجربی و شبه تجربی تقسیم می شوند مطالعات تجربی گروهی از مطالعات تحلیلی هستند که در آنها افراد (یا حیوانات آزمایشگاهی) مورد مطالعه بر مبنای نظر محقق با یک عامل معین (مداخله) مواجهه پیدا می کند و سپس پیامد ناشی از این مواجهه در افراد (یا حیوانات آزمایشگاهی) مورد بررسی قرار می گیرند. مثلاً در مطالعه ای با عنوان «بررسی اثر سیر در افراد هیپرتانسیون» محقق بیماران هیپرتانسیون را به ۲ گروه تقسیم کرده و به یک گروه رژیم غذایی حاوی سیر و در گروه دیگر رژیم غذایی بدون سیر می دهد. به عبارت دیگر استفاده از سیر در بیماران دچار هایپرتانسیون مداخله ای که محقق انجام می دهد. در صورتی که مداخله روی انسان ها انجام شود به آن کار آزمایی بالینی یا Clinical trial می گوییم. به کار آزمایی که برای کنترل مخدوش شدگی در آن تقسیم تصادفی انجام شده است، کارآزمایی کنترل دار تصادفی یا Randomized Controlled Trials گفته می شود.

به مطالعات مداخله ای که دارای گروه کنترل نباشند اصطلاحاً مطالعات شبه تجربی گفته می شود. به ویژگی هایی که افراد باید داشته باشند تا بتوانند وارد مطالعه شوند. معیارهای ورود گفته می شود و ویژگی هایی که داشتن آنها سبب خروج از مطالعه می شوند (مثل عدم رضایت برای شرکت در مطالعه) معیارهای خروج گفته می شود.

یکی از مزایای اصلی کارآزمایی بالینی نسبت به مطالعات مشاهده ای قدرت کاهش تورش مخدوش کنندگی در انتخاب عامل خطر است بهترین راه برای کاهش این تورش در کارآزمایی بالینی، اختصاص افراد مورد پژوهش به گروهها بر اساس تصادف می باشد تا بتوان احتمال ورود هر یک از افراد به گروههای مورد نظر (تحت مداخله قرار گرفته و نگرفته) یکسان شود و به این ترتیب یک هدف عمده یعنی یکسانی گروههای مورد نظر از نظر مسائل زمینه ای تا جای ممکن تأمین شود.

مطالعات بدون شاهد، مطالعاتی هستند که در آنها مداخله انجام می شود ولی گروه شاهد وجود ندارد. به چنین مطالعاتی دیگر کارآزمایی اطلاق نمی شود. در حال حاضر چنین مطالعاتی قابل قبول نیستند و نتایج آن نیز قابل تصمیم نمی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *