پلاجیاریزم (Plagiarism) یا سرقت ادبی
اخلاق در تحقیق و مقاله پزشکی
آذر ۳۰, ۱۳۹۲
مجلات ISC بدون اعتبار
دی ۵, ۱۳۹۲
نمایش همه

آنالیز آماری مقاله به روش های علمی و نرم افزاری SPSS, STATA, SAS

آنالیز آماری مقاله

امروزه در تمامی تحقیقات برای آنالیز آماری مقاله و یافته‌های حاصل از تحقیق، از نرم افزارهای آماری استفاده می‌شود. برای آنالیز آماری مقاله نرم افزارهای متنوعی وجود دارد که مهمترین آنها SPSS, STATA, SAS می‌باشند. SPSS از جمله نرم افزارهای رایج در تحلیل یافته‌ها می‌باشد. آنالیز آماری مقاله را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد یکی آنالیز توصیفی و دیگری آنالیز تحلیلی.

منظور از آنالیز توصیفی، توصیف افراد مورد پژوهش از نظر متغیرهای مورد تحقیق و منظور از آنالیز تحلیلی، تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش با یکدیگر است. آنالیز توصیفی متغیرهای کیفی ، بیان فراوانی نسبی در سطوح مختلف آن متغیر است. مثلاً در مورد متغیر کیفی جنس، تعیین درصد نمونه‌ها از نظر مذکر و مؤنث بودن ،آنالیز توصیفی است. برای توصیف متغیرهای کمی از شاخص‌های آمار توصیفی استفاده می شود که بر دو قسم است؛ شاخص های مرکزی که نشان می دهند داده‌ها حول چه مقداری تجمع کرده اند و شاخص های پراکندگی که نشان دهنده میزان پراکندگی مقادیر، نسبت به شاخص‌های مرکزی است. معمولاً در گزارش آنالیز توصیفی یک شاخص مرکزی در کنار یک شاخص پراکندگی گزارش می‌شود. شاخص های مرکزی عبارتند از میانگین میانه و نما که از همه متداول‌تر میانگین است. در مواقعی که توزیع داده‌ها نرمال نباشد از میانه به عنوان شاخص مرکزی استفاده می‌شود. شاخص‌های پراکندگی عبارتند از دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار. دامنه تغییرات تفاوت حداقل و حداکثر داده‌ها می‌باشد. واریانس، مقدار متوسط تفاوت هر داده از میانگین داده‌ها است. انحراف معیار، جذر واریانس است. هر چه این شاخص‌ها بزرگ‌تر باشد پراکندگی صفت مورد تحقیق بیشتر است. معمولاً در گزارش های پژوهش بعد از ذکر میانگین، انحراف معیار را با علامت مثبت و منفی ذکر می‌کنند مثلاً میانگین سن افراد مورد مطالعه ۴٫۵±۳۵  است.

برای توصیف دیداری متغیرها بهتر است از نمودارهای آماری از جمله هیستوگرام(مستطیلی-دایره ای-میله ای) استفاده کرد.

آمار توصیفی به جمع آوری،تنظیم و خلاصه کردن داده‌ها گفته می‌شود. با خلاصه سازی داده‌ها خواننده می تواند با استفاده از جداول، نمودارها، شاخص‌ها،تصویر واضحی را از اطلاعات پیدا کند. یکی از روش‌های خلاصه سازی داده، استفاده از جدول است. با استفاد ه از جدول امکان گزارش نتایج بیشتر در حجم کمتر فراهم می‌شود.

فراوانی متغیرهای کیفی (اسمی و رتبه ای) با نمودار میله ای یا بارچارت نشان داده می‌شود. در این نمودار، پهنای ستون‌ها با هم برابر است. فاصله ستون‌ها نیز با هم برابر است و تنها ارتفاع ستون‌ها برای ما اهمیت دارد.

آنالیز آماری مقاله به روش های علمی و نرم افزاری SPSS, STATA, SAS

 

 

 

 

 

فراوانی متغیرهای کیفی(اسمی-رتبه ای) را با نمودار دایره ای نشان می دهند(پای چارت).

 آنالیز آماری مقاله به روش های علمی و نرم افزاری SPSS, STATA, SAS

 

 

 

 

 

نمودار چندگوش یا پلی گون برای گزارش داده‌های کمی گسسته است. مقادیر صفت را روی محور طولی و فراوانی متناظر با آن مقادیر را روی محور عرض ها مشخص می‌کنند. نموداری که از به هم وصل کردن نقاط ایجاد می‌شود نمودار چندگوش نامیده می‌شود. 

آنالیز آماری مقاله به روش های علمی

نمودار هیستوگرام برای گزارش صفات کمی پیوسته استفاده می‌شود که محور عمودی آن فراوانی هر گروه از متغیرهای کمی است. مساحت هر مستطیل متناسب با فراوانی آن گروه است. برای راحتی کار در هنگام بررسی هر منحنی ، نقاط وسط ستون‌ها را به هم وصل می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *